donate button
youtube
twitter
facebook

לכולנו הזכות לסביבה ראויה

לכולנו הזכות לסביבה ראויה

בשנים האחרונות חל שינוי תפישתי אשר הביא להכרה בכך שפעילות למען ההגנה על הסביבה הינה פעילות למען זכויות אדם.


סביבה נאותה כוללת לא רק את ההגנה על הטבע, הנוף ופרחי הבר, כי אם גם את ההגנה על בריאות הציבור בסביבה בה הוא חי. באורח החיים המודרני, בו אנו מנהלים את חיינו, אנו שואפים לחיות בסביבה בריאה ונאותה, כזו המעניקה לנו איכות חיים סבירה.

קיומנו, מושפע ,בין היתר, מאיכות האוויר שאנו נושמים, מאיכות המים שאנו שותים ומכמות השטח הפתוח והירוק העומד לרשותנו.


כחלק מ'האני מאמין' שלנו הזכות לסביבה ראויה, הינה זכות חוקית מוגנת, בין אם כזכות עצמאית ובין אם כזכות הנגזרת מחוקי היסוד, לרבות הזכות לכבוד האדם, הזכות לשלמות הגוף ולחיים והזכות לקניין ציבורי. ואגב, לא מדובר רק בראייה השמורה לנו, אלא בתפישה הולכת ומתרחבת בארץ ובעולם, במסגרתה אף קבע בית המשפט העליון כי יש לפרש דינים, ככל שהדבר ניתן, כתואמים את הזכויות והאינטרסים בדבר סביבה נאותה.


לראייתנו, כל אדם זכאי לסביבה נאותה ובכלל זה להגנה על בריאותו ועל איכות חייו, למניעת זיהום או דלדול משאבים אקולוגיים, לשימור משאבים טבעיים, להבטחת פיתוח בר-קיימא ושימוש מושכל במשאבי טבע, ליישום עקרונות גלובליים לרווחת המין האנושי, לקבלת מידע הדרוש לשמירה ולקידום איכות הסביבה בישראל.

נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרן ברק, קבע במסגרת פסיקתו וכן מחוץ לכתלי בית המשפט כי הזכויות החברתיות, וביניהן הזכות לסביבה ראויה, הינן חלק מהמשפט הישראלי וכי חוק הפוגע באיכות הסביבה באופן הגורם לפגיעה במינימום הקיום האנושי, פוגע בכבוד האדם וחירותו.

 

עבור לתוכן העמוד