donate button
youtube
twitter
facebook

מה בין זכויות אדם לסביבה ניאותה?

מה בין זכויות אדם לסביבה ניאותה?


יחסי הגומלין בין סביבה, חברה וזכויות אדם קיימים מאז ומעולם, שכן האדם שואף לחיות בסביבה בריאה ונאותה המעניקה לו איכות חיים סבירה. קיומו של האדם, מושפע מאיכות האוויר שהוא נושם, מאיכות המים שהוא שותה, מכמות השטח הפתוח והירוק בסביבתו ועוד.


פעמים רבות המאבק הסביבתי הוא מאבק אנושי לבריאות ולסביבת חיים ראויה. הפערים המתרחבים בתחומי החיים השונים חלים גם על תחום איכות הסביבה, אי הצדק הסביבתי גדל והולך ובא לידי ביטוי בין היתר, באפליה של אוכלוסיות מוחלשות.

בקרב אותן אוכלוסיות, קיים הקשר ההדוק בין מעמד סוציו-אקונומי נמוך,לבין מפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים הפוקדים אותן תדיר: העדר תשתיות בסיסיות כגון מערכות ביוב ופסולת, קרבה למפעלים מזהמים, זיהום מים, מחסור בשטחים פתוחים ועוד.


הקשר ההדוק בין המושגים חברה וסביבה, הוא שהוליד את המונח 'צדק סביבתי'. צדק סביבתי מתקיים כאשר הן נטל המטרדים הסביבתיים והן השפע הסביבתי (חופים, ריאות ירוקות ועוד) מתחלקים באופן שווה בין שכבות החברה. מדינת ישראל קטנה בשטחה ולכן והמפגעים הסביבתיים פרוסים בכל הארץ ובקרב כל שכבות האוכלוסייה.

יחד עם זאת, ישנו פער עצום ביכולת המעשית להיאבק לשם מניעת או מזעור מפגע סביבתי, בין אלה שידם משגת את הממון, הפנאי והנגישות אל גורמי השלטון והמינהל, לבין אלה שהמאבק היומיומי שלהם לקיום ולתנאי מחיה סבירים, אינו מאפשר להם לעסוק בסוגיות של איכות סביבה, הנתפשות בעיניהם לרוב כמותרות. לעיתים קרובות, לאוכלוסיות המוחלשות אף אין מודעות מספקת לזכויות הסביבתיות הבסיסיות המגיעות להן – הזכות לאוויר נקי, למים ראויים לשתייה ועוד.

עבור לתוכן העמוד