donate button
youtube
twitter
facebook

שכונת גני יער בלוד: ייקבעו מכסות לשטחים ציבוריים

שכונת גני יער בלוד: ייקבעו מכסות לשטחים ציבוריים

מקרה  שכונת 'גני יער' בלוד, של תכנון שכונה בליבו של נחל מזוהם – נחל גזר, עם מכסה אפסית של שטח ציבורי פתוח לכ-5,000 תושבים, ללא גינות ירוקות, ללא פינות משחקים לילדים וללא איכות חיים, חייב את התערבות ביהמ"ש העליון.

בית המשפט קבע כי יש לספק לתושבים מכסת שטחים ציבוריים פתוחים שיפותחו באופן משולב עם בניית השכונה וכי נחל גזר ישוקם ויטוהר.
התערבות זו יצרה גם הטמעה של עקרונות חברתיים צודקים. ביהמ"ש קבע כי לא ניתן עוד לבחון אך ורק היבטים פיזיים וטכניים במסגרת של הליך התכנון, אלא שיש להקפיד על יישומו של עקרון ה"צדק הסביבתי", דווקא בעיר קשת יום כמו העיר לוד.

שכונה שלמה ללא שטח ציבורי פתוח

אנחנו טענו
בתביעה שהגשנו כנגד ממ"י, החברה לפיתוח לוד ורמלה, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה והוועדה המקומית - לוד, לביהמ"ש המחוזי בת"א, כי התוכנית אושרה במסגרת חוק הול"לים בשנת 1995, בהליך תכנון מזורז. זאת, תוך התעלמות מהצורך והחובה לספק שטחים ציבוריים פתוחים, מוסדות ציבור ושירותי קהילה לתושבי השכונה.


בתכנון הלקוי, היה גם משום עדות נוספת להזנחתה של העיר לוד מזה שנים רבות, לחוסר התייחסות ראויה לתושביה מהפאן הסביבתי ולתפישת עולם מעוותת, לפיה מקסום הרווחים של החברה היוזמת – במקרה זה חברה ממשלתית – עדיף אלפי מונים על טובת הציבור ואיכות חייו.

מדובר כאן במקרה קלאסי של אי צדק סביבתי, וכך במקום להיטיב עם תושביה של העיר לוד,הסובלים מאינספור מפגעים, לרבות מפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים שמקורם בנחל גזר, הוכנו תכניות בנייה סביב הנחל, שירעו את מצבם הקשה ממילא.


ביהמ"ש העליון: הטמעת 'עקרונות סביבתיים' בתכנון

התביעה התנהלה בערכאות השיפוטיות השונות, והגיעה עד לביהמ"ש העליון, שביקר בחריפות את מוסדות התכנון ובראש ובראשונה את הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – מחוז מרכז. ביהמ"ש תמה על כך שתכניות בנייה מאושרות במדינת ישראל ללא התייחסות נאותה לאיכות חייהם של התושבים העתידים להתגורר בשכונות החדשות.

השופטת (בדימוס) דליה דורנר, התייחסה בדיון המשפטי לעיקרון השוויון וציינה כי על מוסדות התכנון להביאו במניין שיקוליהם, טרם אישורן של תכניות בנייה למגורים. ביהמ"ש הסכים כי לא ניתן יהיה להשלים עם תכנון כה לקוי לשכונת גני יער והפנה את תשומת ליבה של הוועדה המחוזית לכך.

בסופו של דבר, הוגש הסכם פשרה לפיו יסופקו לטובת 5,000 התושבים העתידים להתגורר בשכונת גני יער, מכסת שטחים ציבוריים פתוחים העומדים בתנאי ההנחיות הממשלתיות לכך – 7 מ"ר לנפש של שטח ציבורי פתוח. עוד נקבע, כי השטחים יפותחו באופן משולב עם בניית השכונה וכי נחל גזר ישוקם ויטוהר.

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד