Energy

Promote a sustainable energy economy
Energy efficiency in the economy has enormous benefits, including economic savings and the prevention of the construction of unnecessary and polluting power plants. We are promoting the formulation of a plan for the energy economy, which will be based mainly on renewable energies.

 

 

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 1.  

 2. שר האנרגיה רואה משק אנרגיה נקי, ככזה הנשען ברובו על הגז. בתוך כך, פעל המשרד בראשותו לקידום מסיבי של גז טבעי על חשבון אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית – בהמשך למתווה הגז וכחלק מהתכנית הממשלתית לקידום מהיר של השימוש בגז טבעי, המדינה מציבה את הגז הטבעי כפתרון יחיד ארוך טווח למשק האנרגיה הישראלי תוך הטעיית הציבור כי מדובר באנרגיה נקייה. הגדרה זו, שמתעלמת מכך שהגז הינו דלק פוסילי שיוצר פליטות של זיהום אוויר וגזי חממה אינה מתיישבת עם המגמות העולמיות של התבססות משק אנרגיה על אנרגיות מתחדשות באחוזים משמעותיים בהרבה. במקום לראות בגז הטבעי כדלק מעבר לקראת משק אנרגיה בר קיימא, הצעדים שמקדמת הממשלהמבססים את השימוש בגז הטבע במשק האנרגיה הישראלי לטווח הארוך וזה על חשבון מעבר לאנרגיות מתחדשות.

 3. השר לא פעל לעיגון סטטוטורי ולו”ז קבוע לסגירת תחנות הכוח הפחמיות – משרד האנרגיה קבע יעד ראוי אך מרוחק ואמורפי לסגירת התחנות הפחמיות, כאשר בפועל ניתן כבר כיום לפעול לתחילת סגירתן, עמדה שאנו מקדמים במסגרת עבודתנו לקידום משק אנרגיה בר קיימא. ללא עיגון סטטוטורי של עצם סגירת הפחמיות יחד עם לו”ז נוקשה הכולל סנקציות ספק אם ניגמל מפחם במהירות הרצויה.   

 4. השר לא דאג לתקצוב ראוי של התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית – התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית שאושרה בהמשך לבג”צ שהגשנו, אינה שאפתנית דיה והיא מתוקצבת בחסר גדול ועקב כך לא מצליחה לעמוד ביעדיה ובוודאי שלא ביעדים שנקבעו במסגרת הסכם פריז. עד כה לא הצליח משרד האנרגיה לקדם כלל את ההתייעלות האנרגטית והמשק הישראלי עומד על פחות מ – 1% התייעלות

 5. השר לא רתם משרדים נוספים והמגזר הפרטי לשם קידום התייעלות אנרגטית – כך לדוגמה, רשות החשמל שמחובתה החוקית לעשות זאת (עקב תיקון החוק שהוזכר לעיל), ובידיה כלים חוקיים רבים, אינה מגלה עניין בכך

מה נדרוש מהממשלה הבאה:

 1. גיבוש תכנית אב למשק האנרגיה – תכנית שתבחן בראייה רחבה וארוכת טווח את מכלול השיקולים ותקבע את מדיניות האנרגיה של ישראל, ובכללה גם את תמהיל מקורות האנרגיה אשר לעמדתנו צריכה להיות מבוססת בחלק הארי על אנרגיות מתחדשות תוך התחשבות בשלב הראשון בהתחייבויות הבינלאומיות של מדינת ישראל ובפרט הסכם פריז, ולאחר מכן על יעדים שאפתניים יותר.

 2. עיגון ההחלטה על סגירת התחנות הפחמיות והפסקת השימוש בפחם – ההחלטה לסגור את התחנות הפחמיות באה במקום להתקין ביחידות סולקנים אשר מטרתם צמצום הפליטות מיחידות הפחמיות הקיימות. אנחנו תומכים בחזון של צמצום ולבסוף “גמילה” מהשימוש בפחם, אך חוששים ממצב שבו ההחלטה תידחה שוב ושוב, כפי שראינו בעבר בעניין רידינג, וכך ישראל תיוותר במצב שהיא שורפת פחם מזהם ללא הגנות על בריאות הציבור. לכן יש לפעול לעגן  לאלתר את ההחלטה בכלי איתן שיבטיח את ההגנה על בריאות הציבור והסביבה מפני זיהום אוויר

 3. הבטחת העברת כספי הקרן לאזרחי ישראל – מטרת הקרן היא, כפי שנקבעה בחוק משנת 2014, לנהל את הכנסות המדינה מרווחי הנפט והגז הטבעי בראייה כלכלית ארוכת. למעשה, הקרן באה לפצות את הדורות הבאים על ההתדלדלות הצפויה במשאבי הטבע. ואולם, למרות ההבטחות הגדולות, הקרן, אשר חלק מרווחיה אמורים לשרת את הציבור לטובת מטרות חברתיות, כלכליות, סביבתיות וחינוכיות (ביניהם קידום תחום האנרגיות המתחדשות), טרם החלה לפעול. כעת לקראת הצטברות מיליארד שקל בקרן, יש לפעול להבטיח את הכנסותיה, הקמת מוסדותיה והתחלת הזרמת הכספים למטרותיה וביניהן השקעה באנרגיות מתחדשות.

 4. הגדלת אחוזי האנרגיות המתחדשות במשק על ידי קידום רשת חשמל חדשה ומודרנית – אחד החסמים העיקריים להשגת ואכיפת היעד הממשלתי שנקבע לאנרגיות מתחדשות הינה קיבולת רשת החשמל. במסגרת הרפורמה בחברת החשמל ותכנית פיתוח רשת החשמל יש לשלב יותר מ – 17% אנרגיות מתחדשות וזה כדי להבטיח תמהיל אנרגטי נקי ומגוון יותר.

 5. יצירת תמריצים כלכליים להתייעלות אנרגטית – לצרכני החשמל יש ברמה העקרונית תמריץ “טבעי” לחסוך בחשמל, היות וחיסכון זה יבוא מיידית לידי ביטוי בצמצום חשבונות החשמל שלהם. ליצרני חשמל, לעומת זאת, יש דווקא תמריץ טבעי הפוך. התשואה, המביאה איתה את החזר ההשקעה, הוצאות התפעול והרווח קשורה בקשר הדוק וטבעי לכמות החשמל המיוצר והנמכר. הדו”ח שגיבש אדם טבע ודין ממליץ על יישום בישראל של תכנית המסתמכת על חיוב יצרני החשמל (חח”י וכן יצרני חשמל פרטיים – יח”פים) לבצע תכניות התייעלות אנרגטית יזומות אצל הצרכנים שלהם, ועל רמת החזר עלויות ותמרוץ הולכת ועולה כתלות במידת העמידה ביעדי החיסכון של התכנית (מנגנון פרס/קנס).

 6. עדכון מדיניות השר בנוגע להתייעלות אנרגטית – על פי חוק משק החשמל השר רשאי להחליט על מדיניות בתחום משק החשמל אשר יפורסם באתר האינטרנט של המשרד ויהיה פתוחים לעיון הציבור באופן שיאפשר מעקב אחר שינויים ותיעודם לאורך זמן. יש לשאוף לעדכן את מדיניות השר כך שגם לרשות החשמל תהיה חובה לפעול באופן אקטיבי לשם קידום התייעלות אנרגטית במשק.