Victory: Dead Sea Works’ extraction of water is illegal

Written By ATD   |   22 November, 2020   |   Natural Resources
Victory: Dead Sea Works’ extraction of water is illegal

בית המשפט המחוזי בחיפה (בית הדין למים) קיבל אתמול את הערר שלנו, וקבע כי מפעלי ים המלח שבבעלות משפחת עופר שואבים מאות מיליוני קוב מים מדי שנה בניגוד לחוק. זה הזמן להזכיר כי מהחישובים שלנו מפעלי ים המלח אחראים לכ-30 אחוז (!) מירידת מפלס ים המלח בכל שנה. אב בית הדין, השופט סוקול, אמר כי: “אם לא יישמר ים המלח כמקור מים תיפגע הסביבה, ייפגעו אינטרסים תיירותיים ותעשייתיים, ייפגעו השטחים הסובבים את ים המלח וייפגע המאזן האקולוגי באזור”.

בעתירה שהגישה עו”ד לי-היא גולדנברג, ראש תחום כלכלה, סביבה ומשאבי טבע שלנו, נאמר כי ירידת המפלס באגן הצפוני של ים המלח פוגעת בתשתיות ויוצרת בולענים שמסכנים את הציבור, מצמצמת את שטח הים, פוגעת בערכי טבע ומסכנת ישובים באזור. מפעלי ים המלח –  בפעילות התעשייתית שלהם – פוגעים פגיעה חמורה בים במלח שהוא אוצר טבע לאומי ששייך לציבור.

בית המשפט קבע גם כי שאיבת המים מים המלח דורשת רישיון ודחה את טענת מפעלי ים המלח כי ים המלח אינו מקור מים כהגדרתו בחוק המים. בית המשפט נתן לרשות המים חצי שנה לקבוע את תנאי הרישוי על פיו יישאבו המים.   בית המשפט גם העביר ביקורת חריפה על רשות המים, וקבע כי במשך שנים רבות לא התעניינה רשות המים בפעולות הנעשות על ידי חברת ים המלח, ורק בעקבות פניה של אדם טבע ודין החליטה הרשות לבחון את עמדתה ולגבש את צעדיה בנושא. לכן קובע בית המשפט כי חברת ים המלח לא תוכל להמשיך ולהפיק מים אלא אם תקבל לכך רשיון הפקה על פי חוק המים ותפעל על פי תנאיו.

משטר הרישוי שקבע בית המשפט יאפשר גם לאכוף את החוק העל המפעלים, גם לקנוס אותם כדברי בית המשפט אם יחרגו מכמות המים שתותר להם להפיק, וגם לקיים שקיפות ציבורית מלאה ופיקוח ציבורי על משאב הטבע הציבורי השייך לכולנו.

אנחנו נמשיך, כמובן, להיאבק על משאבי הטבע שלנו ולדרוש מממשלת ישראל להפסיק למכור את ישראל, חלקים חלקים, לטייקונים.

קראו את פסק הדין המלא.

More Articles

"When the last tree is cut down, the last fish will be fished, the last river will be polluted, only then will we discover that it is impossible to eat money." – Saying of the Usage Tribe